رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت و ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت است

ماه رمضان مبارک