بخشش پیش از درخواست، بزرگ‌ترین بزرگواری‌هاست.. امام حسن مجتبی (ع)

یـا امـام مجتبی خوش آمـدی