یه دل شکسته یه گوشه این شهر صداش میرسه تا آسمونا چه دامن گیره

دلتون شکست منم دعا کنید