میلادت برایم ارمغان خوبی‌ها و زیبایی‌هاست

اي سرکرده خوبی‌ها میلادت مبارک