همیشه لحظه خداحافظی صاحبخونه دم در ایستاده و به مهمونش لبخند میزنه

لبخند خدا گوارایتان عیدتان مبارک