يک ماه تمام ميهمانت بوديم يک بار به ميهمانی اين خانه بيا

عید وصال خدا بر روزده داران مبارک